Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Villavakantiepark IJsselhof

Recreatief gebruik

De accommodatie die u heeft gekozen mag uitsluitend worden gebruikt voor recreatieve doeleinden. Onder gebruik dat strijdig is met recreatieve doeleinden vallen onder andere de volgende situaties:

  • Gebruik voor (tijdelijke) huisvesting vanwege het ontbreken van een officieel woonadres elders.
  • Gebruik voor (tijdelijke) huisvesting in verband met werkgerelateerde situaties.
  • Gebruik met commerciële intenties, ongeacht de vorm daarvan.
  • Elk ander gebruik dat in strijd is met de lokale wetten en voorschriften.

Indien de overeenkomst met Villavakantiepark IJsselhof geschonden wordt door gebruik van de accommodatie dat niet in lijn is met de vastgestelde recreatieve doeleinden, behoudt Villavakantiepark IJsselhof zich het recht voor om de overeenkomst per direct te beëindigen. Er is dan geen verplichting voor Villavakantiepark IJsselhof om enige vorm van compensatie te verstrekken. Deze beëindiging kan zich zowel voor als na uw aankomst in het park voordoen. In het geval van beëindiging blijft de verplichting bestaan om het volledige reserveringsbedrag te betalen. U komt niet in aanmerking voor compensatie van eventuele (extra) reis- of verblijfskosten.

Als Villavakantiepark IJsselhof besluit de overeenkomst te beëindigen vanwege niet-recreatief gebruik, veertien dagen of minder voor de geplande aankomstdatum, bent u vijftig procent (50%) van het totale reserveringsbedrag verschuldigd aan Villavakantiepark IJsselhof. Wanneer de beëindiging plaatsvindt terwijl u in de accommodatie verblijft, dient u deze direct te verlaten. U moet dan onmiddellijk zowel de accommodatie als Villavakantiepark IJsselhof verlaten. U heeft geen recht op restitutie van (een deel van) het betaalde reserveringsbedrag, en u komt evenmin in aanmerking voor enige vergoeding van (extra) reis- of verblijfskosten.

Als u het niet eens bent met een eventuele huuropzegging, heeft u de mogelijkheid om uw zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie. Voor meer informatie over de procedure en voorwaarden kunt u terecht op de website van de Geschillencommissie, te vinden via de volgende link: geschillencommissie.nl.

N.B. Er kan alleen in overleg met het parkmanagement een uitzondering worden gemaakt op bovengenoemde voorwaarden. Neem contact op met Villavakantiepark IJsselhof om specifieke situaties te bespreken waarbij het gebruik van de accommodatie afwijkt van de recreatieve doeleinden. Het parkmanagement zal de situatie beoordelen en schriftelijke goedkeuring geven indien een uitzondering mogelijk is.

De algemene voorwaarden van Villavakantiepark IJsselhof kan via de onderstaande link gedownload worden.

Download algemene voorwaarden